Vaspitno - popravni dom za maloletnike u Kruševcu (u daljem tekstu čitaj VP dom) ima izuzetni društveni značaj, mesto i ulogu u izvršenju krivičnih sankcija, tj. u suzbijanju maloletničke delikvencije.

U VP domu izvršava se jedna od najtežih vaspitnih mera upućivanja u Vaspitno - popravni dom, koju izriče nadležni Sud i to prema maloletnim i punoletnim učiniocima krivičnih dela oba pola.
Starosna granica je od 14 do 23 godine, a mera koja se izriče ne može trajati manje od 6 meseci niti duže od 4 godine o čemu Sud naknadno odlučuje.

 

Bliže odredbe o upućivanju u Vaspitno - popravni dom, prijemu i raspoređivanju, pravima i pogodnostima maloletnika, disciplinskim merama i drugim pitanjima sadržana su u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija (ZIKS).

 

Koristeći iskustva savremenih naučnih dostignuća, a pre svega u penološkoj teoriji i praksi, osnovni zadatak ove ustanove je rad sa mladim ljudima posrnulim u svom razvoju sa težištem na njihovom prevaspitanju i reintegraciji u društvenu sredinu.

It baza vpd

2005-2012